2013-03-18 12:51Bloggpost

Boverket på rätt väg

null

Förra veckan ordnade Boverket seminarium kring det pågående arbetet med regelöversynen för student- och ungdomsboende. En till viss del förvånande, och positiv, tillställning. Förvånande med avseende på hur konkreta förslag Boverket redan arbetat fram och positivt ur aspekten hur förslagen var utformade.

Det var uppenbart att Boverket tagit intryck av hur branschen upplever dagens byggregelverk och hur det kan förfinas för att hjälpa snarare än stjälpa nyproduktion. På förhand kunde man kanske gissat sig till att förslag till mindre ändringar rörande buller och gemensamhetsutrymmen skulle finnas bland de slutliga förslagen. Men redan nu fanns betydligt mer. Framförallt gällande tillgänglighet och bostadsutformning.

Bland de förslag som Boverket presenterade och ville ha input kring fanns t.ex. förslaget att enbart 20 procent av nybyggda studentbostäder skall uppfylla nuvarande nivå av tillgänglighet. Ett annat förslag var att följa efter det norska exemplet och skilja på besökstillgänglighet och universell tillgänglighet. I praktiken innebär det att badrummen i 80 procent av de nybyggda bostäderna inte behöver vara tillgängliga för personer i rullstol. Istället kompenseras det genom tillgängliga badrum i korridoren.

I diskussionen som fördes rörande tillgänglighetsfrågorna lyftes det faktum att de regler vi har idag inte skapar en fullgod tillgänglighet om man exempelvis sitter i rullstol efter skåp och bänkar inte är anpassade höjdmässigt. Därmed är det svårt att bo i en bostad som uppfyller dagens regler utan de ytterligare insatser för bostadsanpassning som kommunerna står för. Med tanke på den korta boendetiden i studentbostäder, som dessutom regleras genom begränsad besittningsrätt, upplevdes det dessutom som bättre att fokusera på en god besökstillgänglighet (det norska exemplet) och satsa resurser på bostadsanpassning vid det trots allt fåtal tillfällen som det behövs.

Överlag lyftes just den begränsade besittningsrätten som en nyckel till varför det överhuvudtaget bör finnas särskilda byggregler för vissa boendeformer. Vilket är helt korrekt. Studentbostäder är ett mellanting mellan hotellverksamhet och bostäder, därmed ska det heller inte vara samma krav på studentbostäder som på vanliga bostäder.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén