2012-09-20 16:13Bloggpost

Bra åtgärder - men med vilken effekt?

null

Budgeten för 2013 innehöll för en gångs skull en radåtgärder för studentbostadsbranschen. Översyn av byggregler, stöd till produktutveckling, satsning på tillfälliga bygglov, sänkt fastighetsavgift, kortare handläggningstider och utredning av instansordningen för överklaganden. Jämfört med tidigare år är det en massiv satsning på studentbostäder. Men allt som glimmar är inte guld. Även om det är bra åtgärder kommer det tyvärr inte leda till någon nämnvärd ökning av nybyggnadstakten av studentbostäder på ett bra tag.

Efterlängtad översyn och uppskattad satsning på innovation
Översynen av byggregler för studentbostäder är efterlängtad. En översyn innebär dock inte att det faktiskt kommer att leda till någon förändring. Regeringen menar att varje sten skall vändas, vilket är precis vad som behövs. Men det behövs också att man åtgärdar det som hittas under stenarna. Boverket har fått i uppdrag att göra översynen vilket i praktiken innebär att de skall granska och förändra det de själva har bestämt är bra regler. Risken är ju därmed att man kommer fram till att det redan är bra som det är. Det hade varit önskvärt om någon utomstående hade lett och haft inflytande över de förslag översynen lägger fram i slutändan. 

Om översynen leder fram till förändrade regler som underlättar produktionen är det knappast en snabb lösning. De färdiga förslagen skall presenteras under 2013, men därefter skall reglerna implementeras genom remissrundor och lagstiftning vilket tar ytterligare tid. Med andra ord kommer det gå ett antal år innan ändrade regler ger någon som helst effekt.

Satsningen på produktutveckling kan ses som en förlängning av regelöversynen. Ändrade byggregler skulle utan tvekan underlätta produktutvecklingen. I dagsläget sätter befintliga regler käppar i hjulet för just innovativt byggande i exempelvis Lund.

Även om det är ännu oklart vad satsningen på innovativt byggande innebär i praktiken är det utan tvekan välkommet med en morot för att driva på utvecklingen av studentbostädernas utformning och funktion ytterligare.

Inventering av mark som redan finns
Den udda fågeln bland studentbostadsåtgärderna i budgeten är utan tvekan satsningen på tillfälliga bostäder och fem miljoner kronor för att få kommunerna att inventera mark för att uppföra tillfälliga studentbostäder på orter med stor brist. Frågan är vad tänker att det ska få för effekter? Sedan 2011 har orten med störst brist, Stockholm, markanvisat runt 1 000 studentbostäder, men ändå byggs det knappt någonting. Marken är inte det centrala problemet, problemet är att kunna få ekonomi i projekten och därmed sätta spaden i jorden. Om man dessutom tittar på bostäder med tillfälliga bygglov, vilket insatsen är tänkt att fokusera på, så är det ännu svårare ur en ekonomisk aspekt eftersom den nya plan- och bygglagen begränsat den tidsperiod ett tillfälligt bygglov får gälla. 

Sänkt fastighetsavgift – fortsatt orättvisa
Vad gäller fastighetsavgiften är det givetvis positivt med en sänkning. Dock lever orättvisan för korridorrummen kvar då sänkningen är generell för alla hyresrätter. Med andra ord kommer ett korridorrum utan eget kök (och ibland även dusch) även i fortsättningen belastas med högre avgift än en sexrummare med alla faciliteter.

Bra åtgärder men långsam förändring
Som sagt, alla åtgärderna är bra, och det är välkommet att regeringen kommit upp på banan i studentbostadsfrågor. Men att byggandet skulle öka lavinartat eller att förutsättningarna att äga och förvalta ändras dramatiskt är inte särskilt troligt. Istället är det långsiktiga förändringar som förhoppningsvis ger positiva effekter på sikt. Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén