2013-06-27 11:06Bloggpost

Hoppet om förändrade byggregler är branschens ljus i tunneln

null

Enligt den byggrapport som Studentbostadsföretagen presenterar idag ser antalet nyproducerade studentbostäder ut att öka. Det är glädjande! Tittar man lite närmare på siffrorna är dock frågan vad man ska dra för växlar av ökningen. Under 2012 färdigställde Studentbostadsföretagens medlemmar över hela landet 292 studentbostäder, en siffra som förväntas öka till 552 under 2013. Det är en skillnad på 260 bostäder, 90 procent eller ett projekt, beroende på vilka glasögon man vill se med. Någon vidare ökning 2014 och framåt verkar inte ske då den förväntade nyproduktionen kommer ligga runt 500 bostäder per år. Med andra ord kommer dagens behov av 20 000 studentbostäder ta 40 år att bygga med den nuvarande nybyggnadstakten. Den förvisso positiva ökningen hamnar därmed i ett annat ljus.

Anledningen till att det inte går att bygga stavas precis som tidigare: brist på ekonomiska förutsättningar. Inom detta ryms allt från markfrågor, fastighetsavgift till byggregler. Det är inga nyheter utan välkänd fakta sedan lång tid tillbaka. Det anmärkningsvärda är snarare synen på hur förutsättningarna förändrats sedan föregående år. På frågan om det blivit lättare att få till stånd nyproduktion i år jämfört med för ett år sedan svarar 93 procent ett rungande Nej! Med andra ord, regeringens breda ansats för att underlätta bostadsbyggandet, som bostadsminister Attefall ofta refererar till, har i alla fall missat nyproduktionen av studentbostäder med bred marginal.

Studentbostadsbranschen präglas dock av optimism. Hur annars ska man tolka att trots den nämnda situationen tror ändå över hälften av de tillfrågade bolagen att framtiden är ljusare? En av anledningarna till optimismen är den översyn av byggregler för student- och ungdomsbostäder som Boverket skall presentera för regeringen nästa vecka. Översynen är efterlängtad och välbehövlig då förhoppningen bland studentbostadsföretagen är möjligheten till ett mer flexibelt byggande vad gäller framförallt bostädernas storlek och utformning vilket skulle underlätta att få de ekonomiska förutsättningarna på plats. Under arbetets gång har Boverket tittat närmare på bland annat de norska byggreglerna vilka medger ett mer flexibelt byggande av studentbostäder.  

För att belysa skillnaden har Studentbostadsföretagen låtit rita om ett antal pågående nybyggnadsprojekt på fyra orter enligt de norska byggreglerna. Skillnaden är slående. I det projekt där reglerna gav störst effekt hade det norska regelverket inneburit att man fått plats med över 50 procent fler lägenheter inom samma fastighet jämfört med vad de svenska reglerna medger idag. Det innebär bättre ekonomiska förutsättningar för projektet, samtidigt som antalet bostäder för studenterna också ökar. Även om effekten bara blir 10 procent fler lägenheter, som i det projekt där regelskillnaderna gav minst effekt, hade det inneburit stora skillnader för möjligheten att bygga nya studentbostäder. Med andra ord finns det stora möjligheter att med hjälp av regelverket underlätta och stimulera produktionen av studentbostäder. Om man vill.

Uppmaningen till Boverket från regeringens sida inför översynen var att alla stenar skulle vändas för att hitta möjligheter att underlätta nyproduktion av student- och ungdomsbostäder. Att vända på stenar i all ära, men det är först när det som hittas där under också används som det är värt någonting. De senaste åren har utredning efter utredning presenterats utan att förslagen förverkligats. Uppmaningen till Attefall är solklar: låt inte Boverkets översyn bli ytterligare en!

Martin Johansson
Generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

>> Läs Byggrapporten på vår webbsida


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén