2012-11-23 11:26Bloggpost

Två utredningar - ett mål?

null

Uppdraget till Boverket att se över byggregelverket för studentbostäder som kom igår är mycket viktigt och efterlängtat. Förhoppningen och förväntan från branschen är att det också leder till reella förändringar i regelverket och inte bara ett konstaterande att det är bra som vi har det. Det finns trots allt en risk för det i och med att det är en översyn av befintligt regelverk som utförs av de som tagit fram det…

Målet för översynen borde vara att ta ett ordentligt avstamp i vad studenterna som faktiskt är tänkta att bo i bostaden efterfrågar i form av utformning, läge, kostnad, storlek, etc. och inte i de uppfattningar och standardiseringar som ligger till grund för dagens utformning av reglerna. Som nämnts tidigare är ett av de stora problemen på studentbostadsmarknaden att det i princip bara går att bygga en typ av bostad eftersom bland annat regelverken i många fall är begränsande. Det behövs helt enkelt nytänkande vid bostadsproduktionen och där spelar byggreglerna en viktig funktion.

I sina kommentarer kring uppdraget har bostadsminister Attefall nämnt buller och gemensamhetsutrymmen som viktiga områden att se över. Det hade varit önskvärt om resultatet som Boverket presenterar den 1 juli även omfattar nya tankar kring samutnyttjande av funktioner och tillgänglighet. Behöver det verkligen finns plats för matbord, arbetsbord, soffa, soffbord, säng, TV, etc. i ett tillfälligt boende som en studentbostad? Kan man inte tänka sig att exempelvis matbordet också går att plugga vid? Vad gäller tillgänglighetsreglerna kan med fördel snegla på det nyinförda system man har i Norge där alla studentbostäder uppfyller krav om besökstillgänglighet, men innebörden av begreppet skiljer sig mot hur vi har det i Sverige. Oavsett regel måste man helt enkelt se till det verkliga behovet!

Parallellt med Boverkets översyn kommer Studentbostadsföretagen göra en egen utredning kring vilka regler som främst är hämmande och på vilket sätt de borde ändras. Tanken är givetvis att med arbetet bistå Boverket med input från den bransch för vilken översynen är avsedd att gynna. Studentbostadsföretagens medlemmar runt om i Sverige är de som ska bygga de bostäder Attefall hoppas översynen skall resultera i. Den kunskap som företagen sitter på om vad de praktiska problemen är med dagens regelverk får inte missas i den översyn som skall göras.

Attefall har formulerat det som att det kanske inte behövs några regler alls bortsett från sådant som rör miljö, säkerhet och hälsa. Det återstår att se hur nära det målet Boverkets översyn kommer. Branschens förhoppningar är att i alla fall att komma en bra bit på vägen.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén