2004-03-08 20:49Pressmeddelande

2.200 studentbostäder nyproduceras under 2004 förutspår SSBF

null

Svenska Studentbostadsföreningen SSBF förutspår att det under 2004 kommer att produceras drygt 2.200 studentbostäder runt om i landet. Stockholm och Göteborg är de två orter som förväntas få flest nya studentbostäder under året. För perioden 2004-2006 förväntas drygt 6.000 studentbostäder färdigställas. Det är utifrån sina medlemsföretags rapporteringar som Svenska Studentbostadsföreningen prognostiserar nyproduktionen de kommande tre åren.

"- Även om prognosen visar att det kommer att byggas drygt 6.000 studentbostäder de närmaste tre åren är det långt ifrån säkert att nytillskottet blir så stort. Aktörerna i studentbostadsbranschen går en svår balansgång mellan att få ekonomi i projekten och att producera bostäder till studentmöjliga hyror" säger Ulf Bingsgård, SSBF:s generalsekreterare.

Vid samma tid förra året angavs att man planerade bygga 2.900 studentbostäder bland våra medlemsföretag, men endast 1.200 bostäder hade tillskapats till årsskiftet. Under föregående år infördes en investeringsstimulans vid nyproduktion av mindre hyresrätter och studentbostäder. SSBF kommer att genomföra en undersökning för att utröna om införandet av stimulansen medfört ökad nyproduktionsplanering.

"- Investeringsstimulansen verkar ännu inte ha medfört någon ytterligare nyproduktionsplanering av studentbostäder i Sverige" avslutar Ulf Bingsgård, SSBF:s generalsekreterare.

Detta är ett pressmeddelande som skickades ut till media runt om i landet 2004-02-13.

Ny medlem
AB GotlandsHem har ansökt och beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen.
Vi hälsar dem varmt välkomna i SSBF!

Företaget har 208 studentbostäder och är verksamma på Gotland. Lisbeth Ek är kontaktperson och mer information finns på www.gotlandshem.se. AB GotlandsHem blev SSBF:s 36 medlem och i dagsläget representerar SSBF cirka 49.800 studentbostäder av de uppskattningsvis 64.000 studentbostäderna som finns i landet.

Landet runt i studentbostadsbranschen

Har från olika håll och kanter av vårt land samlat in lite information om vad som händer i studentbostadsbranschen.

- Handikappdeklarering av bostäderna
Stiftelsen AF Bostäder har handikappdeklarerat drygt 550 av sina 5 600 studentbostäder efter att ha besiktigat dessa ur ett tillgänglighetsperspektiv. Deklarationen är gjort för medparten av bostäder byggda på 90-talet samt några enstaka äldre bostäder. Arbetet har genomförts i samarbete med Lunds kommuns tillgänglighetsrådgivare, Jan-Erik Johansson.

Ambitionen med arbetet är att underlätta för en funktionshindrad student att hitta en bostad som är anpassad så bra som möjligt efter dennes individuella behov. Ett antal kriterier för grundtillgängligheten sattes upp. Exempel på kriterier kan nämnas entréförhållande, förflyttningsmöjligheter inne i byggnaden, kökets utformning, toalettens utformning, hisstillgång och dörrbredder.

- Så vitt vi kunnat få fram finns ingen tidigare gjord handikappdeklaration för hyresbostäder i Sverige och därmed ingen erfarenhet i branschen. Därför genomförs detta som en ettårig försöksverksamhet som därefter kommer att utvärderas. Under tiden önskar vi ta den av studenternas synpunkter på informationen. Förhoppningen är att försöket slår väl ut, att deklarationen uppskattas av de bostadssökande och att vi därmed kan permanenta informationen, säger Rolf Svensson, VD för AF Bostäder.

Handikappdeklarationen återfinns på www.afb.lu.se/handikappdeklaration_215

- 60 studentbostäder invigda i Täby
Den 12 februari invigde SSSB:s nya studentbostadsområde i Täby med pompa och ståt. Talare vid invigningen var Stefan Klåvus, kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun, Olof Sjöström, styrelseordförande SSSB, Susanne Selerud, ordförande Stockholm Studentkårers Centralorganisation och Lena Boman, VD för SSSB.

Området, som ligger vid Roslagsbanans station Roslags-Näsby, är Täbys första studentbostadsområde och omfattar 60 nya studentbostäder. Inflyttning påbörjas i mitten av mars.

Med på invigningen fanns också Isabelle Texier, vinnare i SSSB:s namntävling för det nya området, Freja. Totalt inkom 60 namnförslag, där hela sju tävlande hade föreslagit Freja som namn. Vinnaren utsågs därför genom lottning mellan dessa sju personer. SSSB:s VD Lena Boman offentliggjorde namnet vid invigningen och överlämnade priset till vinnaren, en ballongfärd för två personer.

- "Tak-över-huvudet-garanti" på Gotland
Vid Högskolan på Gotland finns drygt 1 600 heltidsstudenter men det finns cirka 220 studentlägenheter med helårskontrakt. I höstas infördes en boendegaranti för nya högskolestuderande på Gotland. Garantin innebär ett tak över huvudet och en sängplats under studentens första veckor på ön. Högskolan på Gotland expanderar och efterfrågan på studentbostäder ökar. Nu är efterfrågan större än tillgången och det är inte helt lätt för en högskolestudent att hitta en bostad i Visby.

Det är tillfälliga lösningar som erbjuds och har lägst vandrarhemstandard, vilket innebär att man kan få en sängplats på ett vandrarhem under den första tiden tills man hittar något boende som man trivs med.

Bostadsgarantin infördes i höstas. Det skedde efter ett förslag i samarbete av kommunens ledningskontor tillsammans med Högskolan på Gotland och Studentkåren Rindi. I maj förra året beslutade kommunstyrelsen att boendegarantin skulle genomföras av kommunen i samverkan mellan Högskolan på Gotland och studentkåren Rindi.

"Tak-över-huvudet"-boende förmedlas från mitten av juli till mitten av oktober. Boendegarantin gäller studenter som pluggar minst 20 poäng på heltid vid högskolan. Studenten måste aktivt ha sökt lägenhet utan att hitta något boende och man måste också kontaktat bostadsförmedlingen vid Rindi.

De senaste tre åren har många nya utbildningsprogram startats vid Högskolan på Gotland. Samtidigt har ingen nybyggnation eller renovering av gamla hus till studentlägenheter skett. År 2000 fanns 1.089 studenter på högskolan. I dag finns det 1.600 stycken, men inga nya bostäder har tillkommit.

- 26 studentbostäder på gång
Länsstyrelsen i Uppsala beviljade i slutet av februari 1,8 miljoner kronor till byggandet av 26 studentbostäder i Ultuna. Det är Stiftelsen Ultuna Studentbostäder som beviljats bidraget för byggandet av bostäder på Kamrersvägen. Stiftelsen beviljades även räntebidrag som ger knappt 130.000 kronor/år i fem år.

- Student förlorade i hyresnämnden
I Nyhetsbrev 9, 2003 berättade vi om att en internationell student vid Lunds universitet ifrågasatt sin hyra. Studenten bodde i ett rum på 16 kvadratmeter i Internationella huset på Britta Holmströms gata i Lund och betalde ungefär 3 300 kronor i månaden. Detta ifrågasatte studenten och tog hjälp av Hyresgästföreningen.

Det är Lunds universitet som hyr ut till de internationella studenterna och var motparten i hyresnämnden. 2.700 kronor hade varit en mer rimlig hyra med tanke på hur litet rummet är, tyckte ansåg studenten och krävde drygt 5.000 kronor tillbaka.

Hyresnämnden biföll inte yrkandet men menar att hyran är "på gränsen" till att vara för hög, trots att huset har byggts med stora miljöhänsyn, vilket Lunds universitet framförde som ett argument för kostnaden. I det internationella huset bor cirka 125 studenter. För studenten är dock saken utagerad då vederbörande avslutat sina studier och flyttat från Lund.

- Pressad ekonomi i Sundsvall
Förlusten för Studentbostäder i Sundsvall AB fortsätter att stiga och enligt det preliminära bokslutet förlorade företaget under förra året 9,1 miljoner kronor på sin verksamhet. Delar av verksamheten säljs ut och det vidtas flera andra åtgärder för att undvika en konkurs. Det är ett dystert bokslut som den nye ägaren Mitthem AB tvingas ta del av efter övertagandet av Studentbostäder vid årsskiftet. Förlusterna har sedan den senaste prognosen stigit med ytterligare 1,4 miljoner och är hela 4,1 miljoner kronor större än företagets affärsplan för 2003.

Ett par snabba åtgärder ska genomföras för att medföra stora besparingar. En åtgärd är att sälja Studentbostäders fastighet på Västra Radiogatan (61 lägenheter) till Mitthem. Studenterna får flytta till andra områden och fastigheten upprustas för att möjliggöra uthyrning till andra hyresgäster. Ytterligare en åtgärd har företaget redan kommit överens med studentkåren om. Det är att uppsägningstiderna för byte av bostad inom Studentbostäder och andra hyresvärdar ändrats till tre månader. Något som med tanke på att varje flytt beräknas kosta 10.000 kronor sparas stora pengar. Under förra året flyttade 914 personer eller 92 procent, vilket är en jämförelsevis hög siffra.

Det har i samband med bokslutsarbetet framkommit behov av att skriva ner fastigheterna vid Västra Radiogatan och Grönborgs med totalt cirka 9,5 miljoner kronor. Dessa nedskrivningar får vänta då Studentbostäder inte själv har den finansiella styrkan i nuläget. De årliga besparingar av redan fattade beslut beräknas ge 2,4 miljoner kronor.

- Skärpta tag mot internationella studenter i Lund
Lunds universitet kommer att förtydliga sina regler i de internationella studentbostäderna för att få bättre ordning där. Dessutom kommer studenternas nationalitet och ålder att spela in vid fördelningen av bostad och de ska försöka få in svenska studenter på de hem där det idag enbart bor utländska studenter.

Boendena för internationella studenter har under lång tid dragits med ordningsproblem och universitetet har fått hyra in väktare att övervaka de boende. Till följd av en husrannsakan i knarkbrottsmisstänkta internationella studenters rum på Spoletorp har ordningsproblemet aktualiserats.

International housing office, som sköter uthyrningen av rum, vill att universitetsledningen agerar för att de ska kunna få bukt med ordningsproblemen. Universitetsdirektör Peter Honeth menar att bostadsbristen i Lund har medfört att universitetet fått placera många internationella studenter på samma ställe. Hans förhoppning är att till hösten kunna inleda ett samarbete med AF Bostäder för att få en större uppblandning av svenska och internationella studenter.

Nätverksträffar
Arbetet med att planera nätverksträffar under våren pågår för fullt. Separata inbjudningar kommer att skickas ut till respektive kontaktperson. Följande planer finns:

* Nätverksområdet för Uthyrning och Försäljning - träffen sker i Köpenhamn den 10-11 mars.
Huvudfokus för träffen är det förslaget på branschgemensamma rekommendationer som är ute på remiss hos medlemsorganisationerna. Sammanlagt är 23 personer anmälda från 12 olika medlemsföretag. Träffen kommer vara på Copenhagen Admiral Hotel som är ett ombyggt gammalt magasin för korntorkning från 1787 och ligger nere i hamnen i Köpenhamn. Annan rolig kuriosa är att Köpenhamns flygplats är den flygplatsen i Europa 2003 som hade minst antal försenade flygplansstarter.

* Nätverksområde för Fastighetsförvaltning - träffen sker i Stockholm den 21-22 april.
Inbjudan till nätverksträffen för området Fastighetsförvaltning har skickats ut. Inom ett par dagar återfinns inbjudan och anmälningsblankett på SSBF:s hemsida under fliken "Verksamhet" sen "Nätverk" och därefter "Fastighetsförvaltning". Senast den 15 mars ska man ha anmält sig till träffen. Anmälan skickas till SSBF:s kansli på antingen ssbf@ssbf.se eller per fax 046-18 90 80. Träffen är ett samarrangemang mellan Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB och Svenska Studentbostadsföreningen SSBF.

* Nätverksområde för Nyproduktion - träffen sker i Blekinge under vecka 20
Arbetet med planerandet av denna första träff inom området för Nyproduktion pågår för fullt. Mer information kommer i nästa Nyhetsbrev.

Rapport från ECStA:s årsmöte
Den 27 februari hölls årsmöte för European Council for Student Affairs - ECStA i Bryssel. SSBF:s generalsekreterare var där och representerade SSBF och Sverige.

Starten på dagen blev något onormal och annorlunda ur belgiska mått mätt. När planet från Kastrup skulle landa på Bryssels flygplats var flygplatsen stängd. Det hade nämligen börjat snöa kraftigt. Kapten informerade oss om att han hade två nyheter - en bra och en dålig. Den dåliga nyheten var att ingen visste när snöovädret skulle avta och därmed inte heller när vi kunde landa och om vi kunde landa i Bryssel eller skulle få bli omdirigerade till en annan flygplats. Den goda nyheten var att vi hade bränsle för en timme. Efter att ha cirkulerat i 40 minuter fick planet landningstillstånd och väl nere såg vi att på marken låg drygt 10 cm snö. Inte bara flygplatsen hade varit stängd utan även vägarna till flygplatsen. En taxichaufför som jag tror inte ville köra bil själv denna dag agerade taxikoordinator så att folk som skulle på samma håll fick dela taxi. Motorvägarna var fortfarande avstängda så det fick bli en tur på landet i sakta tempo och en färd som vanligtvis tar 25 minuter tog idag en dryg timme.

Väl framme var det bara att invänta de andra. Även om jag var en halvtimme försenad tillhörde jag de som anlänt först. Lite mer än en timme försenat började dagens förhandlingar. Vid mötet fanns representation från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Sverige så klart.

Huvudfrågan för dagen var antagandet av de nya statuterna för ECStA. Den stora förändringen som skulle genomföras var att tidigare hade alla medlemmar haft en plats i styrelsen. Nu föreslogs att varje land har en plats men två röster i styrelsen. Varje land ska nominera en representant till styrelsen. Vid årsmötet ska varje medlemsorganisation ha en röst och bland annat välja styrelse i sin helhet utifrån på förslag från respektive land. Styrelsen väljer sedan ordförande, vice ordförande, generalsekreterare och kassör. De nya statuterna antogs enhälligt av mötet.

Egentligen skulle beslut om buget för ECStA tas, men man valde att inte göra så på förslag från Frankrike och Tyskland. Anledningen till att man ville skjuta på beslutet är att en ordentlig verksamhetsplanering för ECStA saknas. Tre arbetsgrupper tillsattes för att lägga upp planer för framtiden. En grupp ska arbeta med frågor som rör studenters rörlighet, en grupp ska arbeta med student servicefrågor där inräknat studenters ekonomiska situation och den sista gruppen arbetar med utvecklandet av europeisk studentportal. Senast 31 mars ska dessa grupper ha bildats och fått medlemmar. Om någon är intresserad är det bara att höra av sig till SSBF:s kansli. Grupperna ska vara färdiga med sitt arbete med att dra upp riktlinjer och strategier den 30 juni.

Nästa möte med ECStA är planerat till oktober och då ska budgeten troligen antas för året samt för nästa år. Mötet kommer att hållas i Bologna i Italien.

Hemfärden gjordes utan några större problem. Nästan all snö hade försvunnit, motorvägen var öppen och planet flög lugnt och skönt tillbaka till Kastrup där vi till och med landade något före utsatt tid.

Enkät gällande kösituationen och nyproduktionsplaner
SSBF genomför för tillfället en kartläggning bland sina medlemmar och ett antal större studentbostadsaktörer om hur kösituationen i studentbostadsbranschen var i samband med starten av vårterminen 2004. Samtidigt undersöks om eller hur planerna kring nyproduktion av studentbostäder förändrades i samband med att investeringsstimulansen för mindre hyresrätter och studentbostäder infördes under förra hösten.

Sista dag för inlämnande av uppgifter är fredagen den 5 mars. Enkäten finns i digital format på under fliken "Verksamhet" och därefter under "Undersökningar".

Remissvar kring investeringsstimulans till ombyggnad av vissa utrymmen till bostadslägenheter
Svenska Studentbostadsföreningen fick från Finansdepartementets Bostadsenhet en inbjudan om att yttra sig över en remiss gällande investeringsstimulans till ombyggnad av vissa utrymmen till bostadslägenheter.

I samband med att remisstiden gick ut den 18 februari hölls ett remissmöte på Bostadsenheten vid Finansdepartementet. Vid detta möte representerades SSBF genom generalsekreteraren, Fastighetsägarna Sverige av Per-Åke Eriksson och Bostadsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholm av Maria Heymowska. Från Bostadsenheten närvarade enhetschefen Anders Lönnberg, departementssekreterare K A Stefan Svensson, enhetsassistent Inger Cirré och Céris Lövgren.

Remissvaret finns under fliken Verksamhet" och där under "Remisser".

Extra stimulans till Stockholmsregionen
Regeringen fattade den 19 februari beslut om att kommuner, som direkt gränsar till Stockholmsregionen, ska kunna få förhöjt investeringsstöd i enlighet med nivån i Göteborgs- och Malmöregionerna. Kommuner som berörs är Knivsta, Håbo, Gnesta, Strängnäs, Trosa, Tierp, Enköping, Östhammar och Heby.

- För att stimulera bostadsbyggandet även i Storstockholms ytterområden kommer vi nu att likställa angränsande kommuner med de i Göteborgs- och Malmöregionerna när det handlar om nivån på de statliga investeringsstöden. Det är viktigt att bostadsbyggandet i Stockholmsregionen tar fart och vi vill från statens sida naturligtvis underlätta regelverket för att gynna en sådan utveckling. Därför är det nödvändigt att göra denna förändring, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

Stockholmsregionen har den högsta möjliga nivån på de särskilda investeringsstöden till byggande och anordnande av bostäder. I detta sammanhang inkluderar det Stockholms län och Uppsala kommun. Göteborgs- och Malmöregionerna ligger en nivå lägre, och därefter kommer övriga landet.

Beslutet innebär att de kommuner som direkt gränsar till Stockholmsregionen ska kunna få samma nivå på investeringsstöden som kommunerna i Göteborgs- och Malmöregionerna. Därmed blir tröskeleffekten mindre dramatisk. En förutsättning för att byggen i de aktuella kommunerna ska kunna få investeringsstöden är dock, precis som tidigare, att det villkor som ställts upp för stöden är uppfyllda. Med tanke på att stöden är tidsbegränsade till och med 2006 har regeringen i och med detta beslut inte för avsikt att göra ytterligare förändringar när det gäller regionindelningen.


Lägre bostadsbidrag till studenter genom handläggningsmiss
Det har visat sig att Försäkringskassan på olika håll i landet vid flera tillfällen gått efter gamla rekommendationer från Riksförsäkringsverket och därför betalat ut för låga bidrag. De gamla reglerna sade att om en person inte betalar hyra alla månader på året ska årshyran ändå divideras med tolv. Nu har RFV:s regler ändrats, men detta har inte slagit igenom fullt ut.

Det hela uppdagades då en student som flyttade från Nacka till Kristianstad i januari 2002 för att studera på högskolan. Hyran var 2.800 kronor i månaden för studentbostaden fördelat på tio månader. Försäkringskassan beviljade bostadsbidrag på 300 kronor i månaden. De övriga i korridoren fick 700 kronor i bidrag i månaden.

Försäkringskassan informerade om att de vid beräkningen av bostadsbidraget delade hans totala årshyra i tolv, trots att han bara betalade hyra i tio månader. De övriga i korridoren betalde också hyra i tio månader men hade fått bidraget fördelat på tio månader. Studenten vände sig till Försäkringskassan och då rättades felet till och bidraget betaldes ut retroaktivt.

Tidigare stod det i Riksförsäkringsverkets allmänna råd till försäkringskassorna att om man inte betalar hyra alla månader på året, ska årshyran ändå divideras med tolv, vilket inte längre är fallet men som var grunden till den felaktiga handläggningen av ärendet.

Studenter mellan 18 och 29 år kan få bostadsbidrag med 75 procent av hyran mellan 1.800 och 2.600 kronor i månaden och 50 procent av hyran över 2.600 kronor och upp till 3.600 kronor i månaden.

SFS om studentbostadspolitiken
Den 19 februari träffades bostadsminister Lars-Erik Lövdén och SFS ordförande Ignacio Vita.

De särskilda lösningar som finns räcker inte till enligt SFS. Mellan år 1997 - 2002 har det i genomsnitt byggts 1.665 stycken studentrum per år i Sverige. Samtidigt har det tillkommit i genomsnitt 11.480 högskolestudenter per år.

- Det måste byggas mer för att studenter ska kunna tacka ja till en högskoleutbildning. Bristen på studentbostäder är ett hot mot högre utbildning, säger Ignacio Vita.

Det är en dyster bild SFS bostadsrapport 2004 målar upp: en byggsektor som lider brist på konkurrens och som väntar på nya former av statligt stöd istället för att bygga, trilskande kommuner, handlingsförlamade ministrar och högskolestudenter som betalar hälften av sin inkomst i hyra.

Nu vill SFS att regeringen sätter in betydliga resurser i syfte att stärka konkurrensen på bostadsmarknaden och avskaffar de stödformer som inte ger effekt.

- Slopa alla bostadssubventioner på sikt. Pengar som går till fruktlösa satsningar för ökat byggande idag bör gå till insatser för ökad konkurrens istället, säger Ignacio Vita.

På riksnivå behövs det nu enligt Boverket byggas minst 30.000 bostäder per år. Denna brist drabbar högskolestudenter särskilt hårt eftersom studenter är en grupp låginkomsttagare med behov av hög rörlighet - att flytta till den ort där man erbjudits en studieplats.

I pressutspel den 25 februari kräver SFS bostadsgaranti för studenterna. "SFS vill att staten ska utbilda kommunerna och bara ge nya studieplatser på högskola och universitet till orter utan allvarlig bostadsbrist. Bostadsgaranti finns idag på nio av 31 svenska högskoleorter.

- Andra mål än bostadsgaranti för de studenter som ska läsa på orten är ett misslyckande. Kommunerna kan vara aktiva och konkret beställa eller bygga bostäder, säger Ignacio Vita.

Enligt siffror från Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, var 2.900 studentbostäder planerade att byggas 2003. Resultatet blev 1.200 stycken. Prognosen från SSBF för i år är 2.200 nybyggda studentbostäder. SFS tror att det går att få fart på byggandet:

- Jag vill se ett kunskapslyft för kommunerna. Boverket och Konkurrensverket har uttalat sig om att kommunerna troligtvis behöver mer kompetens i byggprocessen genom utbildning och rådgivning, säger Ignacio Vita.

Sveriges Förenade Studentkårer kräver att:

Kommunal bostadsgaranti införs för studenter på varje högskoleort.
Regeringen inte tilldelar högskoleplatser i högskoleorter med allvarlig bostadsbrist.
Kommunerna deltar i ett kunskapslyft i frågor om bygglagstiftning, kvalitetsfrågor, tillsyn med mera
Stat och kommun reformerar sina upphandlingsformer i syfte att konkurrensutsätta varje led i byggprocessen.
Den kommunala markåtkomst- och planläggningsprocessen blir smidigare och snabbare."
SFS Bostadsrapport 2004 som presenterades den 19 februari finns att läsa via denna länk: http://www.sfs.se/pdf/pt2_6_0304_bostadsrapport04.pdf'

Kalendarium 2004
Följande datum kan vara värda att notera:

10-11 mars Nätverksträff i Köpenhamn inom nätverksområde Uthyrning och Försäljning.
15 mars Sista anmälningsdagen inför nätverksträffen inom området för Fastighetsförvaltning den 21-22 april.
17 mars Styrelsemöte inom SSBF.
31 mars Remisstiden går ut gällande ”Förslag på gemensamma rekommendationer vid uthyrning av studentbostäder”.
21-22 april Nätverksträff i Stockholm inom nätverksområde Fastighetsförvaltning. Ett arrangemang mellan SSSB och SSBF.
28 april Svenska Studentbostadsföreningens föreningsstämma som hålls i Stockholm.
Vecka 20 Nätverksträff i Blekinge inom nätverksområdet för Nyproduktion.
15-17 september Sveriges första studentbostadskongress, StudBo04 i Lund.

--------------------------------------------------------------------------------


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén