2013-12-18 15:03Pressmeddelande

En proposition utan effekt för byggandet av studentbostäder

null

Igår presenterade regeringen den väntade propositionen Fler bostäder åt unga och studenter. Men de föreslagna ändringarna är kraftlösa och kommer inte leda till någon nämnvärd ökning av studentbostadsbyggandet.

Som en följd av Boverkets uppdrag att se över regelverket för byggande av student- och ungdomsbostäder presenterade regeringen igår de regeländringar man väljer att gå vidare med. Även om längre tidsbegränsade bygglov och bättre möjlighet att inreda outnyttjade vindar till studentbostäder är bra förslag räcker det inte på långa vägar för att få tillräcklig fart på produktionen av de 20 000 studentbostäder som behövs idag.

-  När uppdraget att se över regelverket formulerades hade studentbostadsbranschen betydligt större förhoppningar om resultatet än det vi ser nu. Det är beklagligt att regeringen inte tar till sig av den kritik som riktats mot de resultat som Boverket levererar utan enbart väljer att gå vidare med ändringar som inte kommer innebära någon större skillnad för nyproduktionen av studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare på branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Sedan subventionerna för nyproduktion försvann 2009 har byggandet av studentbostäder i det närmaste upphört trots ett skriande behov i framförallt storstadsregionerna. Ett byggregelverk som tar större hänsyn till de särskilda förutsättningar som råder för studentbostäder är ett sätt att underlätta produktionen av nya bostäder. Enligt studentbostadsbranschen själv är det framförallt möjligheten att kunna bygga mindre bostäder som skulle påverka nyproduktionen positivt. Mindre bostäder innebär möjlighet att få in fler bostäder per projekt, vilket i sin tur innebär bättre ekonomi i projektet och ökad möjlighet att genomföra det. Samtidigt blir hyran för studenten lägre med mindre bostäder eftersom hyran till största delen bestäms av bostadens storlek.

För att möjliggöra byggandet av mindre bostäder, som var ett av målen med utredningen, krävs det en ändring av tillgänglighetsreglerna. Som Boverket själva framför i utredningen skulle det kunna sänka produktionskostnaderna med upp till 20 procent. Trots det väljer vare sig Boverket eller regeringen att gå vidare med förslagen utan nöjer sig med ett antal mindre ändringar utan större effekt.

-  Regeringen hävdar själva att de ”genomfört en mängd åtgärder” för att få fart på byggandet av studentbostäder. Det påståendet kan man verkligen diskutera, men så länge regeringen inte byter fokus från kvantitet till kvalitet i de förändringar man genomför kommer nybyggnationen av studentbostäder inte påverkas nämnvärt, säger Martin Johansson.

För en utförlig genomgång av Studentbostadsföretagens syn på de i propositionen föreslagna ändringarna, se vår remiss här.

­­­För mer information: Martin Johansson, Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén