2013-02-05 05:00Pressmeddelande

Mindre bostäder ger fler bostäder

null

Möjlighet att bygga mindre bostäder som är bättre utformade efter studenterna. När landets studentbostadsföretag får säga sitt om hur byggreglerna bör förändras är branschen enig; flexiblare byggregler skapar fler studentbostäder.

Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder är i full gång och nu klargör landets studentbostadsföretag vad som krävs för att få igång byggandet av studentbostäder. Framförallt vill de förenkla byggreglerna för att få möjlighet att bygga mer anpassat efter målgruppen, både ekonomiskt och funktionellt.

Högst upp på önskelistan står möjligheten att bygga mindre bostäder. Med dagens förutsättningar blir produktionskostnaderna ofta för höga för att kunna erbjuda studenterna en rimlig hyra. Genom att bygga bostäder med mindre yta kan man också minska hyran i nyproducerade bostäder.

- Bostadens storlek och hyra är tätt sammankopplade och eftersom hyran i dagsläget blir för hög måste man förändra den faktor som främst påverkar hyran, nämligen ytan, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen. 

För att kunna minska ytan är det främst kraven på funktioner och tillgänglighet i bostaden som behöver förändras. Branschen föreslår att funktioner i bostaden ska kunna samutnyttjas, till exempel kan en säng användas som soffa under dagen, samt att tillgänglighetskraven i majoriteten av bostäder utformas efter en besökstillgänglighet

 - Branschen vill inte försämra eller stänga ut grupper från bostaden genom dessa förändringar, istället måste vi våga tänka nytt och anpassa regelverket bättre efter rådande förutsättningar, avslutar Martin. 

Förutom regler relaterade till yta anges även dagens bullerkrav som en hindrande faktor då det både försvårar att hitta mark att bygga på och höjer produktionskostnaderna. 


Informationen i pressmeddelandet är baserat på en sammanställning gjord av Studentbostadsföretagen. Nedan listas de främsta hindren och lösningarna som framkommer av sammanställningen. Hela sammanställningen finns som relaterat material nedan.Hinder

Lösning

Övergripande

Det övergripande hindret för att bygga studentbostäder med dagens regelverk är det inte är anpassat efter studentbostadens förutsättningar.

Ta hänsyn och anpassa regelverket efter det faktum att studentbostaden är ett tillfälligt boende med egna förutsättningar som skiljer sig från andra boendetyper.

Funktioner

Kraven på funktioner i bostaden driver upp boytan vilket ger högre hyror.

Ge möjlighet att samutnyttja funktioner i bostaden så att t.ex. matplatsen kan anses fungera som arbetsplats eller att sängen också kan fungera som soffa.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsreglerna är inte anpassade efter det verkliga behovet och leder till i vissa avseenden onödigt stora ytor.

Omdefiniera tillgänglighetsreglerna och skilj på universell- och besökstillgänglighet och låt alla studentbostäder uppfylla besökstillgänglighet och en mindre andel uppfylla universell tillgänglighet.

Buller

Bullerreglerna gör byggnation av små bostäder i städer svåra att få till med exempelvis krav på tyst sida.

Slopa kravet om tyst sida för studentbostäder och mät bullret inne i lägenheten istället för vid fasaden.För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén