2015-06-24 09:41Pressmeddelande

Ny rapport: Studenter ekonomiska parasiter eller guldkalvar?

null

Högutbildad arbetskraft är efterfrågad, inte minst i storstadsregionerna. Men hur lönsam är en student redan under studietiden? Betydligt mer lönsam än vad du tidigare trott. Storstadsregioner som Stockholm tjänar årligen 6,9 miljarder kronor på de 80 000 studenter som bor där. Detta visar en ny rapport som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder (SSSB) tagit fram.

Landets studieorter tjänar mycket på att ta emot studenter. Den sammantagna intäkten för kommunerna i storstadsregionerna är 88 000 kronor per år för varje student och bara genom att ha studenten boende i regionen. I en storstadsregion som Stockholm genererar exempelvis de 80 000 studenterna en årlig avkastning på 6,9 miljarder kronor under tiden de studerar. I rapporten, som gjorts med hjälp av analysföretaget Tyréns, konstaterar Studentbostadsföretagen och Stockholms studentbostäder att studenterna är lönsamma redan under studietiden genom exempelvis den konsumtion och de anslag studenterna bidrar med till lärosätena. Grunden för att studenterna ska kunna bidra till tillväxt är dock att de kan bosätta sig på orten där de studerar.

- Rapporten visar utan tvekan att studenter är en ytterst lönsam grupp för orten de studerar på, om de bara kan flytta dit. Tyvärr är bostadsbristen för studenter ett centralt problem som helt enkelt riskerar att påverka tillväxten negativt i Stockholmregionen. Vilket i allra högsta grad visar på vikten av att öka byggnationen av studentbostäder, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms Studentbostäder.

Hon får medhåll av Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

- Det viktigaste är att öka nyproduktionen så den åtminstone närmar sig det faktiska behovet. Byggandet tvärdog efter 2008, samtidigt som antalet studenter ökade. För att komma till rätta med byggtakten krävs en variation av åtgärder med det gemensamt att de har studentbostadens förutsättningar i centrum. Det gäller att ha ett helhetsperspektiv med allt från planering och fördelning av studieplatser, till att se över reglerna som omgärdar byggandet. Men även de ekonomiska förutsättningarna som gäller för förvaltning och nyproduktion av studentbostäder behöver ses över, säger Martin Johansson.

Rapporten visar också att städer som har studenter ökar sin attraktionskraft och får andra att vilja flytta in. Enligt rapporten utgör de 80 000 studenterna i Stockholm en betydande faktor för att ytterligare 1000 personer årligen flyttar in i regionen eller föds där. Slutsatsen som Stockholms studentbostäder och Studentbostadsföretagen drar är att studenter är en mycket lönsam grupp för regioner som vill växa, både på kort och på lång sikt.

- Storstadsregioner med studentbostadsbrist riskerar helt enkelt att studenter väljer andra studieorter. Det innebär att regionen går miste om avgörande samhällsutveckling men även de rena pengar som studenterna tillför redan under tiden de studerar, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Fakta

  1. Flera storstadsregioner har ett behov att öka antalet högutbildade. I exempelvis Stockholmsregionen anses antalet högutbildade behöva öka med 90 procent, eller 270 000 personer till 2030, för att motsvara näringslivets behov av arbetskraft (1).
  2. Enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät fanns det år 2014 cirka 85 200 studentbostäder (2). Under samma period var 366 749 studenter registrerade i Sverige (3).
  3. Cirka 70 procent av rektorerna vid Stockholms lärosäten anser att studentbostadsbristen begränsar möjligheten att rekrytera studenter (4).

1) Tillväxt och regionplaneförvaltningen – Stockholms läns landsting (2013), Kunskapsregion Stockholm – handlingsprogram
2) Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2015-2016.
3) Universitetskanslerämbetets statistikdatabas, www.uka.se
4) Stockholms Studentbostäder (SSSB) (2014), Fler studentbostäder, en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion.


Kontakt:

Martin Johansson, generalsekreterare Studentbostadsföretagen,
tel 0709-65 02 44, e-post martin@studentbostadsforetagen.se

Ingrid Gyllfors, vd Stockholms Studentbostäder (SSSB),
tel 0739-42 10 50, e-post ingrid.gyllfors@sssb.se

Anders Cronqvist, kommunikationschef Stockholms Studentbostäder (SSSB),
tel 0739 – 42 10 48, e-post a.cronqvist@sssb.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén