2008-06-27 14:00Pressmeddelande

Öppet brev angående fastighetsskatten

null

Den 30 juni är sista dagen för att rapportera in antal bostadslägenheter till Skatteverket. Rapporteringen av antalet bostäder skall ligga till grund för den nya kommunala fastighetsavgiften för 2008. I samband med detta har Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, uppmanat sina medlemmar att bifoga ett yrkande om en annorlunda tolkning av lagen om kommunal fastighetsavgift än den Skatteverket gör. Med detta öppna brev till politiker och media vill vi belysa avgiftens märkliga utformning när det kommer till dess praktiska tillämpning, visa på hur avgiften drabbar de redan svaga - studenterna - samt åter lyfta frågan om fastighetsavgiften till en konstruktiv diskussion.

Förändringarna av fastighetsskatten har varit livligt diskuterade på många håll, kanske främst bland enskilda villaägare. En annan del av bostadsmarknaden som drabbas minst lika hårt är studentbostadsbranschen. Den nya kommunala fastighetsavgiften innebär att beräkningsgrunden för skatten flyttas från fastigheten till bostäderna i fastigheten. Numera skall varje ägare av en bostadslägenhet betala 1 200 kr/lägenhet och år i avgift, oavsett storlek eller standard. Detta blir lätt absurt när man kommer till studentbostäder.

För det första
Enligt jordabalken 12 kap 18 a §, skall en bostadslägenhet anses ha lägsta godtagbara standard om den är försedd med anordning för bl.a. matlagning och personlig hygien inom lägenheten. Inget av landets alla korridorrum har anordning för matlagning, i vissa fall finns inte heller dusch, i rummet. Istället finns ett gemensamt kök för samtliga rum i korridoren. En variant på korridoren är en så kallad dubblett, ett boende för två personer med gemensamt kök och dusch, någon skillnad mot en vanlig korridor finns inte, förutom att de boende är endast två. Enligt skatteverket skall varje rum i en studentkorridor anses utgöra en bostadslägenhet medan rummen i en dubblett inte är en bostadslägenhet. Med andra ord kommer varje rum i en traditionell studentkorridor belastas med 1 200 kr i avgift, medan ett exakt likadant rum i en dubblett inte anses uppfylla kraven för avgiften.

Därför har SSBF rekommenderat sina medlemmar att till Skatteverket yrka på att en hel studentkorridor, med samtliga rum och gemensamhetsutrymmen som t.ex. kök, skall utgöra EN bostadslägenhet och därmed totalt belastas med 1 200 kr. Man kan likna en studentkorridor vid en vanlig lägenhet med exempelvis åtta rum.

För det andra
I Boverkets rapport från augusti 2003, "Bra bostadsutformning - Regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus", står bland annat att en bostad avsedd för en person bör ha en minsta yta om 36-39 m2 och ha plats för soffgrupp för fyra personer, tre bokhyllor, sängplats om minst 270 x 270 cm etc. Bland landets studentbostäder finns en rad lägenheter som är byggda med undantag från dessa rekommendationer. Bostäderna är dessutom undantagna från Boverkets byggregler (BBR 3:21) om vad som skall ingå i en bostad. Istället tillämpas specialregler för studentbostäder, t.ex. vad gäller matlagningsplatsens storlek och beskaffenhet (BBR 3:212). Boverkets författningssamling (BFS) ger ytterligare lättnader för bostäder byggda för studenter där det nämns att matlagningsplatsen inte behöver vara fullständig (BFS 2006:12) eller ha fönster (BFS 2000:22) vilket det är krav på för vanliga bostäder. Trots alla nämnda undantag och specialregler menar såväl regeringen som skatteverket att full avgift skall betalas för bostäder som inte uppfyller de grundläggande kraven för bostad. Därför har SSBF rekommenderat sina medlemmar att till Skatteverket yrka att de studentlägenheter som är byggda enligt sådana specialregler inte skall räknas som en bostadslägenhet i Skatteverkets registrering, och således inte avgiftsbeläggas med 1 200 kr.

För det tredje
Ett av argumenten vid förändringen av fastighetsskatten var att avgiften man betalar skall vara förutsägbar, ett annat argument var att det skulle bli billigare med den nya avgiften. För studentbostadsbranschen uppfyller den nya avgiften ett av de ovan nämnda argumenten, nämligen förutsägbarheten. Redan innan lagförslaget klubbats igenom förutsåg flertalet av landets studentbostadsföretag att den nya avgiften skulle innebära en kostnadsökning. Anledningen är att studentbostäder är små bostäder, vilket innebär många bostäder per fastighet som skall belastas med 1 200 kr/år. Lyckligtvis infördes ett kostnadstak på 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde för att varje fastighet inte skulle bli belastad med för hög avgift. Dock är kostnadstaket kopplat till taxeringsvärdet vilket innebär att höjda taxeringsvärden gör att många fastigheter inte når taket utan istället möter kraftig ökning av fastighetsavgift.

Att förändringarna av fastighetsskatten ger betydande kostnadsökningar för studentbostadsbranschen visas nedan. Tabellen visar den uppskattade procentuella ökningen mellan 2007 års fastighetsskatt och 2008 års fastighetsavgift för några av SSBF:s medlemmar.

Studentbostäder i Linköping               34 %
SGS Studentbostäder (Göteborg)       20 %
AF Bostäder (Lund)                           25 %
Karlstad Studentbostäder AB              55 %

Summa summarum
Vi har ovan visat att den nuvarande utformningen av fastighetsavgiften lämnar en del övrigt att önska i avseende på hur den är tänkt att tillämpas. Förhoppningen är naturligtvis att våra medlemmars yrkande till Skatteverket innebär en förändring av hur avgiften kommer beräknas. Om inte annat kommer yrkandet, tillsammans med detta brev, förhoppningsvis leda till en förändrad syn på hur avgiften bör beräknas. Det är i våra ögon inte rimligt att den förändrade fastighetsskatten skall drabba en redan svag grupp - studenterna - så hårt. Som tabellen ovan visar innebär årets förändringar kraftiga kostnadsökningar. De som får betala kalaset är, återigen, studenterna.

Tidigare i år har Mats Odell och kristdemokraterna yttrat sig positivt och visat en vilja att avskaffa fastighetsskatten helt för studentbostäder. Dock verkar Odell vara ganska ensam i regeringen om denna vilja. Finansministern sa t.ex. i en interpellationsdebatt i mars att de problem studentbostadsbranschen åberopar med den nya avgiften funnits redan under den förra mandatperioden. Skillnaden skulle dock vara att problemen "möjligen har mildrats därför att beskattningen av fastigheterna har sänkts". Vi hoppas att detta brev bidragit till att bättra på kunskapen om frågan inför en fortsatt givande diskussion.


Kerstin Brolén                                                       Generalsekreterare                                                     
Svenska Studentbostadsföreningen
031-780 45 70
kerstin.brolen@ssbf.se


Martin Johansson
Informatör
Svenska studentbostadsföreningen
031-780 45 72
martin.johansson@ssbf.se

Detta brev har skickats till följande: 

Statsråden Anders Borg och Mats Odell samt deras respektive statssekreterare

Partiledarna för samtliga riksdagspartier

Samtliga ledamöter av civil- och finansutskottet

Dagspress: Aftonbladet, Blekinge Läns Tidningar, Borås tidning, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Eskilstuna Kuriren, Expressen, Gefle Dagblad, Gotlands Tidningar, GöteborgsPosten, HallandsPosten, Helsingborgs Dagblad, Metro, Nerikes Allehanda, Norrbottens Kuriren, Norrköpings Tidningar, Norrtelje Tidning, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands Tidningen, Skaraborgs Allehanda, Smålandsposten, Sundsvalls Tidning, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Trollhättans tidning, Uppsala Nya Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, Västerbottens Kuriren, Örnsköldsviks Allehanda, ÖstersundsPosten och Östgöta Correspondenten.

Dessutom publicering på Newsdesk, fredag 27 juni, 14:00

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén