2012-09-20 12:31Pressmeddelande

Positiva satsningar på studentbostäder i höstens budgetproposition

null

För första gången på länge ingår satsningar på studentbostäder i regeringens budget. Äntligen inkluderar regeringen åtgärder mot ett problem som länge uppmärksammats av många.

Bland de många ansatser för studentbostadsbranschen är det framförallt positivt med en översyn av de byggregler som styr utformningen av bostäder och ett stöd för att främja produktutveckling av student- och ungdomsbostäder.

-        Studentbostadsbranschen har länge påtalat behovet av en omfattande regelöversyn för att bättre kunna anpassa byggandet efter studenternas faktiska behov. Att dessutom koppla ihop det med ett stöd för produktutveckling är givetvis väldigt positivt, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Även satsningarna på att förkorta handläggningstiderna vid överklaganden och en sänkt fastighetsavgift för flerbostadshus påverkar studentbostadsbranschen positivt även om den orättvisa beskattningen av korridorrummen består. I budgeten föreslås också en satsning på tillfälliga bostäder där kommunerna ska inventera mark för att särskilt uppföra studentbostäder med tillfälligt bygglov.

-        Även om regeringen är inne på rätt spår och satsningarna i sig är positiva är det högst tveksamt om just de här åtgärderna kommer leda någon faktisk nybyggnation av studentbostäder de närmsta åren, avslutar Martin Johansson. 


Höstbudget för studentbostäder:
 

Byggregler

 • Uppdrag till Boverket att se över byggregler för studentbostäder. Lämna förslag på hur reglerna ska utformas för framtiden. Klart 2013
 • Uppdrag till Boverket att ta fram vägledning om de avsteg från reglerna som kan göras vid nyproduktion idag. Klart 2013
 • Stöd på 50 miljoner kronor under 2013-2016 för innovativt byggande av student- och ungdomsbostäder. 
   

Tillfälliga bostäder

 • Fem miljoner för att kommuner med studentbostadsbrist ska inventera och finna mark för tillfälliga bostadslösningar.
 • Boverket får i uppdrag att informera om de möjligheter som finns att bygga tillfälligt idag.
 • Boverket ska utreda möjligheter och behov av att förlänga tidsbegränsade bygglov.
   

Handläggningstider

 • Länsstyrelser och miljööverdomstolarna får extra anslag 2013-2016 för att korta handläggningstiderna vid överklaganden.
 • Regeringen avser utreda möjligheterna att effektivisera instansordningen och bland annat samla överklaganden hos ett fåtal länsstyrelser.
   

Fastighetsavgiften

 • Avgiften per lägenhet sänks till runt 1200 kr/år från dagens 1 365 kr.
  Taket sänks från 0,4 procent till 0,3 procent av fastighetens taxeringsvärde.
 • Undantaget vid nyproduktion förlängs till full avgiftsfrihet fastighetens första 15 år.
 • Lärosätenas rätt att hyra ut bostäder
  Den prövotid på fem år som gäller idag förlängs med ett år till utgången av 2016. 

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén