2014-08-25 15:33Pressmeddelande

Rekordstor studentbostadsbrist trots ökad nyproduktion

null

Antalet orter med brist på studentbostäder fortsätter ligga på samma höga nivå som under 2013. Det visar årets Studboguide, en sammanställning av studentbostadssituationen på landets studieorter. 12 av 30 orter anger att det råder ett underskott av studentbostäder sett över hela året, detta trots en ökad nyproduktionstakt de senaste åren. Sammanställningen visar också att det på många studieorter finns en balanserad studentbostadsmarknad - trots långa kötider under hösten.

De senaste åren har präglats av en alltmer utbredd brist på studentbostäder i landet. Trenden håller i sig då tolv av Sveriges studieorter inför höstterminsstarten anger att det ur ett helårsperspektiv råder brist på studentbostäder. Det är ett historiskt högt antal som uppnåddes för första gången förra året och som håller sig kvar på samma nivå även i år.

Behoven på dessa orter varierar, från 8 000 – 10 000 studentbostäder i Stockholm till ett hundratal i Linköping och Örebro. Trots att nyproduktionen ökat de senaste två åren är det långt ifrån vad som verkligen behövs.

-  Redan idag behövs 20 000 studentbostäder i landet, under 2013 byggdes 845 nya studentbostäder och i år väntas ett liknande antal bostäder färdigställas, det är bra men ser man till behovet utgör det en skrämmande liten andel, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Samtidigt som bristsituationen är tydlig på flera håll i landet får man inte glömma bort att många orter, hela 17 stycken i årets sammanställning, har en balanserad studentbostadsmarknad. På fler av dessa orter är det långa köer vid höstterminstarterna, men det har mer att göra med en kraftig anstormning under en begränsad tidpunkt. Ett par månader in på höstterminsstarten har efterfrågan sjunkit betydligt.

Faktum kvarstår dock att nyproduktionen av studentbostäder behöver öka markant. Anledningarna till att det inte byggs mer är flera. Bland landets studentbostadsföretag finns önskemål om förkortade planprocesser, förändrade byggregler och ekonomiska incitament.

-  Det senaste året har det skett förändringar i vissa av de här områdena, vilket naturligtvis är mycket välkommet. Men fler och betydligt kraftigare åtgärder behövs om produktionen ska närma sig den nivå som behövs. I grund och botten handlar det om att i större grad inse att studentbostaden är en tillfällig bostad under studietiden och utforma lagar och regler förutsättningarna som råder, avslutar Martin Johansson.


Rapporten i korthet:

 • Undersökningen baseras på enkäter och telefonintervjuer med Studentbostadsföretagens medlemmar under 11-15 augusti 2014.
 • Totalt deltog 48 företag fördelat på 30 orter
 • På 12 orter uppger företagen att det sett över hela rået råder brist på studentbostäder
 • På 17 orter uppger företagen att det sett över året råder balans på studentbostadsmarknaden.
 • På en ort anger företagen att det finns ett överskott på studentbostäder. 
 • De orter där det råder brist är i huvudsak storstäderna och de största studieorterna.
 • Även några mindre studieorter som Helsingborg och Gävle uppger att det råder brist på studentbostäder. 
 • Enligt alla prognoser ökar byggandet av studentbostäder, från 125 färdigställda bostäder 2010 färdigställdes 845 studentbostäder 2013. 
 • Trots en ökad produktion råder stor brist på studentbostäder över landet.
 • Studentbostadsföretagens medlemmar uppger att det samlade behovet i riket är 20 000 studentbostäder idag. 
 • För att öka byggandet till den nivå som behövs svarar företagen att det framförallt behövs kortare planprocesser, ändrade byggregler och ekonomiska incitament. Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén