2013-09-13 13:48Pressmeddelande

Remissyttrande: Boverkets förslag till regeländringar kommer inte skapa fler studentbostäder

null

De regelförändringar som Boverket föreslår gällande byggregler för student- och ungdomsbostäder är otillräckliga. Även om många förslag är positiva i sig, är det små förändringar som varken var för sig eller tillsammans kommer innebära märkbart bättre förutsättningar för de som vill bygga studentbostäder.

Framförallt fattas förändringar gällande den pusselbit som är allra viktigast för en ökad studentbostadsproduktion; möjligheten att bygga mindre bostäder. Boverket påstår i utredningen att ändringsförslagen innebär att man kan bygga 25 procent mindre bostäder. Det är en helt felaktig slutsats baserad på mycket bristfälliga exempel och argumentation. Den bostad på 20,5 kvm som man menar blir resultatet av ändringarna är till och med större än det som går att bygga med dagens regelverk.

Den regelfråga som kan innebära reella möjligheter att bygga mindre bostäder, nämligen tillgänglighetskraven, slarvas tyvärr bort delvis till följd av detta. Studentbostadsbranschen anser att tillgänglighet i studentbostäder är mycket viktig, men att en ändring av dagens krav är nödvändig om man ska kunna bygga mindre bostäder. Mindre bostäder innebär fler bostäder per projekt som innebär bättre möjligheter att få ihop den ekonomiska kalkylen vilket leder till fler bostäder för studenter. Dessutom med lägre hyra för studenten då hyran är starkt beroende av lägenhetens storlek.

Studentbostadsföretagen menar att man bör ändra dagens regelverk till motsvarande det som finns i Norge som innebär att 20 procent av nybyggda studentbostäder är fullt tillgängliga medan resterande bostäder uppfyller så kallad besöksstandard. Det hade inneburit tillräckligt med bostäder för att tillgodose det behov av tillgängliga bostäder som finns, samtidigt som det hade inneburit lägre produktionskostnader och fler bostäder åt studenter. Enligt utredningen pekar erfarenheten från Norge på att ett sådant regelverk exempelvis innebär 15-20 procent lägre produktionskostnader. Boverket går dock rakt emot all branscherfarenhet och menar att ändrade tillgänglighetskrav inte bidrar några positiva effekter. Det är en slutsats som branschen är starkt kritisk till.

- Det är anmärkningsvärt att en statlig myndighet i en utredning på uppdrag av regeringen presenterar ett resultat som baseras på så pass bristfälliga underlag som det görs i denna utredning, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen

I övrigt anser Studentbostadsföretagen att förslaget på definition av studentbostad ska innefatta det som är dess syfte och funktion, nämligen begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier. För att ytterligare skapa bra förutsättningar för studentbostäder bör dessutom tillfälligt bygglov kunna ges för upp till 20 år, istället för de 15 år som föreslås i utredningen.

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen preciserar ytterligare varför förslagen inte ger önskad effekt och på vilket sätt Boverket beräkningar brister i det bifogade remissyttrandet.


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén