2013-01-28 05:00Pressmeddelande

Så lång är studentbostadskön på din ort

null

Januari är starten på många högre utbildningar och efterfrågan på studentbostäder är återigen hög över landet. En genomgång av studentbostadsföretagens kösituation inför vårterminen visar att det varierar stort mellan landets olika studieorter.

I toppen av kötabellen ligger inte helt oväntat några av landets större studieorter. I Uppsala får de som söker studentbostad räkna med att stå allra längst i kö, den genomsnittliga kötiden för första bästa studentbostad är i nuläget 124 veckor. Även i Stockholm och Göteborg är köerna långa med 96 respektive 31 veckor i genomsnittlig kötid. Oväntat högt upp på listan ligger Halmstad och Växjö, ett tecken som visar på att bristen på studentbostäder inte är reserverad enbart för de större studieorterna. Samtidigt är det flera orter där köerna är obefintliga, till exempel Falun, Borås och Norrköping.

Sett över hela året varierar möjligheten att få en bostad stort. En jämförelse med kötiderna i höstterminsstarten förra året visar att alla orter förutom Uppsala har mycket kortare kö nu i början av vårterminen. 

En majoritet av studentbostadsföretagen anger att läget är oförändrat jämfört med januari 2012. 20 procent anger att kötiden är längre och 10 procent att läget har förbättrats. Sex av de företag som medverkat i undersökningen anger att de har en bostadsgaranti som de kommer klara av att hålla.

Se även bifogad infografik.


Kötoppen bland orter som tillämpar kösystem:

Uppsala:  124 veckor

Stockholm:  96 veckor

Växjö:  52 veckor

Halmstad:  35  veckor*

Göteborg:  31 veckor

Lund:  29 veckor

Luleå:  25 veckor

Umeå:  24 veckor

Varberg:  6 veckor

Visby:  3 veckor

Linköping:  2 veckor

Karlshamn:  1 vecka

Borlänge:  1 vecka

Falun:  0 veckor

Borås:  0 veckor

Norrtälje:  0 veckor

Norrköping:  0 veckor

*Halmstads Fastighets AB har även ett tjugotal studentbostäder för vilka först till kvarn gäller för nyanlända studenter. Dessa är inte inräknade i köstatistiken

De kötider som företagen ombetts lämna har räknats om till antal hela veckor för att få en siffra som är möjlig att jämföra över hela riket. Finns flera företag på varje ort som rapporterat olika långa kötider har viktning av kötiden gjorts beroende på företagens storlek.Om undersökningen
Branschorganisationen Studentbostadsföretagen genomför inför varje terminsstart en genomgång av köläget bland sina medlemmar på landets studieorter. Statistiken visar på stor variation, både över landet och under året. I denna undersökning deltog 23 av 30 orter och 63 procent av de tillfrågade företagen. Enkäten har blivit besvarad under vecka 3. För tidigare köstatistik se Studboguiden under rapporter på vår hemsida, www.studentbostadsforetagen.se.


För mer information:
Martin Johansson  
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén