2015-03-25 13:07Pressmeddelande

​Välkommen satsning på ökat studentbostadsbyggande

null

Studentbostadsbranschen välkomnar regeringens besked om en storsatsning på ökat byggande. I dagsläget behövs 20 000 studentbostäder, ett underskott som dagens nyproduktionstakt hittills inte varit i närheten av att klara av.

För att bygga ikapp behovet som finns behövs en rad åtgärder inom olika områden, där de ekonomiska förutsättningarna utgör den kanske största utmaningen. Ett riktat, ekonomiskt stöd har utan tvekan förutsättningar att bättra på byggtakten. Under förutsättning att det utformas på rätt sätt.

- Vi har ju sett att det under den förra perioden med stöd för nyproduktion byggdes betydligt fler studentbostäder per år än vad som gjorts därefter. Trots positiva kraftansträngningar och en ökad vilja att bygga de senaste åren har antalet färdigställda studentbostäder inte varit i närheten av de nivåer som behövs, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Man ska dock vara medveten om att ett ekonomiskt stöd inte löser alla problem. Ska vi nå en långsiktigt väl fungerande marknad finns andra stora problem som begränsar nyproduktionsmöjligheterna för studentbostäder i samma utsträckning. Extremt långdragna processer, tillgången på mark och kopplingen till den högre utbildningen är andra problemområden där förändring krävs.

- Vi ser en framtid där det inte finns något behov av ekonomiskt stöd för att bygga studentbostäder. Men det kräver att förutsättningarna i stort anpassas efter studentbostadens förutsättningar och studenternas behov, avslutar Martin.

Med bättre tillgång på bostäder ökar också möjligheten att studera, eftersom studentbostäder är en förutsättning för att lärosätena ska kunna ta emot nya studenter år efter år. Utan attraktiva och ändamålsenliga bostäder får lärosätena svårt att attrahera såväl svenska som internationella studenter. Att öka byggandet av studentbostäder är med andra ord inte bara en bostadsfråga utan en samhällsfråga som påverkar utvecklingen av landet.


För mer information:

Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén